ĐOÀN XE BUS ĐẦU TIÊN CHỞ NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP TỪ TEXAS ĐÃ ĐƯỢC THẢ XUỐNG ĐIỆN CAPITOL