top of page

26 THỐNG ĐỐC TIỂU BANG ĐỀ NGHỊ BIDEN PHẢI GIẢI QUYẾT NGAY LẬP TỨC TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG BIÊN GIỚI
2 Comments


Cô Sonia Ohlala, thân mến:

Thưa cô: Chúng tôi, một số đồng hương, tại Atlanta - Georgia, sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm:

- Cố TT Ngô Đình Diệm

- Chiến Sĩ Trận Vong

Tổ chức ngày Chúa Nhật 30 tháng 10 năm 2021

Chúng tôi trân trọng mời cô làm diễn giả chương trình

Nếu được cô nhận lời, chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết, đồng thời gởi thư mời chính thức đến cô, và xin được thanh toán chi phí chuyến đi của cô từ Cali đến Georgia.

Rất hy vọng được cô vui lòng quan tâm nhận lời.

Atlanta ngày 21 tháng 9 năm 2021

TM Ban Tổ Chức

Phạm Huấn

Huỳnh Hồng Diễm

Nguyễn…

Like
Replying to

Cô Sonia Ohlala, thân mến:

Thưa cô: Chúng tôi, một số đồng hương, tại Atlanta - Georgia, sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm:

- Cố TT Ngô Đình Diệm

- Chiến Sĩ Trận Vong

Tổ chức ngày Chúa Nhật 30 tháng 10 năm 2021

Chúng tôi trân trọng mời cô làm diễn giả chương trình

Nếu được cô nhận lời, chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết, đồng thời gởi thư mời chính thức đến cô, và xin được thanh toán chi phí chuyến đi của cô từ Cali đến Georgia.

Rất hy vọng được cô vui lòng quan tâm nhận lời.

Atlanta ngày 21 tháng 9 năm 2021

TM Ban Tổ Chức

Phạm Huấn

Huỳnh Hồng Diễm

Nguyễn…

Like
bottom of page