26 THỐNG ĐỐC TIỂU BANG ĐỀ NGHỊ BIDEN PHẢI GIẢI QUYẾT NGAY LẬP TỨC TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG BIÊN GIỚI