top of page

45,000 THẺ GIAO DỊCH KỸ THUẬT SỐ TRUMP NFT BÁN SẠCH TRONG VÒNG 12 TIẾNG, MANG VỀ 4,45 TRIỆU ĐÔRecent Posts

See All

♦️President Trump on the war in Ukraine: If it's not solved, I will have it solved in 24 hours. Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine: Nếu chưa giải quyết được, tôi sẽ giải quyết trong 24 giờ https

bottom of page