top of page

Apr|13|TT.Trump: “Toà án TCPV của chúng ta sẽ nhận lãnh (hậu quả) những gì họ xứng đáng nhận được”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page