top of page

Apr|14|Bức tường biên giới của TT.Trump có thể trở thành di tích quốc gia được bảo vệ vĩnh viễn

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page