Apr|19|BREAKING : Vệ binh quốc gia bị bắn trọng thương sau khi thành viên CSDC kêu gọi bạo loạn