Apr|25|EXCLUSIVE-TT.Trump yêu cầu Thống đốc Arizona đưa vệ binh quốc gia đến bảo vệ nơi kiểm phiếu