top of page

Apr|29|Bài phát biểu đầu tiên của Bẩy Đần tại Quốc Hội mang nặng mùi kỳ thị, chia rẽ và nhàm chán.bottom of page