Apr|29|Bài phát biểu đầu tiên của Bẩy Đần tại Quốc Hội mang nặng mùi kỳ thị, chia rẽ và nhàm chán.



Recent Posts

See All