Aug|02| Người dân Mỹ, Úc, Anh và Canada nhận quà lạ từ Trung+