Aug|03| 250 Nhà Nghiên Cứu Hoa Kỳ có dính dáng tới Quân Đội Trung+