Aug|10|Hoa Kỳ tạo thêm 1,8 TRIỆU Việc làm trong tháng 7.