Aug|12| Mỹ đánh thuế hàng hoá Hong Kong, gán nhãn là hàng Trung+.