Aug|20| Barack Obama sân si phát biểu trong buổi DNC “Trump làm tổng thống không nghiêm túc”.