top of page

Aug|30| Sáu Thị Trưởng đảng Dân Chủ tại Minnesota ủng hộ TT.Trump, chê trách Joe Biden

bottom of page