top of page

AUGUST 14 - TT.TRUMP LÊN ÁN BIDEN VỀ VIỆC RÚT QUÂN RA KHỎI AFGHANISTAN LÀ THẤT BẠI HOÀN TOÀN
bottom of page