top of page

AUGUST 17/8- TT.Trump:“Chưa từng có một hoạt động rút quân nào lại được xử lý thảm khốc đến như vậy”
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page