top of page

AUGUST 13- BỘ AN NINH NỘI ĐỊA ĐỔ LỖI CHO TT.TRUMP GÂY RA TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG BIÊN GIỚI VÔ
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page