AUGUST 23 - BẨY ĐẦN LẦN NỮA TIẾT LỘ BÍ MẬT NỘI BỘ ĐẢNG CSDC RẰNG KALAMA HARRIS SẼ SỚM LÀ NỮ TT. MỸ