AUGUST 28 - BẨY ĐẦN CỬ 5800 BINH LÍNH ĐI GIẢI CỨU DÂN MỸ KHỎI NHÓM KHỦNG BỐ TALIBAN