top of page

AUGUST 28 - BẨY ĐẦN CỬ 5800 BINH LÍNH ĐI GIẢI CỨU DÂN MỸ KHỎI NHÓM KHỦNG BỐ TALIBAN
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page