top of page

AUGUST 31 - 90 CỰU SĨ QUAN MỸ VIẾT THƯ KÊU GỌI HAI VỊ TƯỚNG MARK MILLEY VÀ LLOYD AUSTIN TỪ CHỨC
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page