AUGUST 31 - 90 CỰU SĨ QUAN MỸ VIẾT THƯ KÊU GỌI HAI VỊ TƯỚNG MARK MILLEY VÀ LLOYD AUSTIN TỪ CHỨC