AUGUST 31 - TIẾT LỘ GHI ÂM BIDEN ĐỀ NGHỊ GHANI NÓI DỐI VÀ CHE DẤU SỰ THẬT TÌNH HÌNH TẠI AFGHANISTAN