top of page

BÁO ĐỘNG - ĐOÀN LỮ HÀNH KHOẢNG 60,000 NGƯỜI DI CƯ ĐANG TIẾN ĐẾN VÙNG BIÊN GIỚI MỸ-MEXICO


Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page