top of page

BẨY NGƯỜI VN HẾT HẠN VISA TẠI ĐÀI LOAN UỐNG RƯỢU SAY XỈN ĐÁNH LỘN VỚI NHAU BỊ CẢNH SÁT BẮT
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page