top of page

BỌN HỌ LÀ AI?

Calvin Nguyen . 20 - 3 - 2020

BỌN HỌ LÀ AI? Gởi những người đang sống ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ và cuồng chống phá Tổng Thống Donald Trump!


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page