top of page

BỌN HỌ LÀ AI?

Calvin Nguyen . 20 - 3 - 2020

BỌN HỌ LÀ AI? Gởi những người đang sống ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ và cuồng chống phá Tổng Thống Donald Trump!


Recent Posts

See All
bottom of page