top of page

BỘ QUỐC PHÒNG ĐÃ CHE DẤU TT.TRUMP VIỆC KHINH KHÍ CẦU TRUNG CỘNG TỪNG BAY QUA FLORIDA/TEXAS.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page