top of page

BỘ TƯ PHÁP CHÍNH QUYỀN BIDEN TRUY TỐ HÌNH SỰ TT.TRUMP VỀ CÁC CÁO BUỘC GIẬN LẬN BẦU CỬ 2020Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page