top of page

BỘ TƯ PHÁP CHO BIẾT NHIỀU TÀI LIỆU BẢO MẬT LẤY ĐI TỪ NHÀ TT.TRUMP CÓ THỂ BỊ THIẾU


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page