BỘ TƯ PHÁP CHO BIẾT NHIỀU TÀI LIỆU BẢO MẬT LẤY ĐI TỪ NHÀ TT.TRUMP CÓ THỂ BỊ THIẾU