top of page

BỘ TƯ PHÁP CHO BIẾT NHIỀU TÀI LIỆU BẢO MẬT LẤY ĐI TỪ NHÀ TT.TRUMP CÓ THỂ BỊ THIẾU


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page