top of page

BỘ TƯ PHÁP/FBI CHUẨN BỊ ĐẾN NHÀ MIKE PENCE LỤC SOÁT KIẾM THÊM TÀI LIỆU BẢO MẬTRecent Posts

See All

♦️President Trump on the war in Ukraine: If it's not solved, I will have it solved in 24 hours. Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine: Nếu chưa giải quyết được, tôi sẽ giải quyết trong 24 giờ https

bottom of page