BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP CỦA BIDEN RA LỆNH CẤM KHÔNG MỘT AI TRONG BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI QUỐC HỘI