top of page

BARACK HUSSEIN OBAMA : “ĐẢNG CỘNG HOÀ ĐÒI KIỂM TRA THẺ ID CỦA CỬ TRI LÀ MUỐN GIAN LẬN BẦU CỬ”
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page