BIỂU TÌNH LỚN TẠI OHIO SAU KHI THANH NIÊN DA ĐEN BỊ CẢNH SÁT BẮN 60 PHÁT SÚNG VÀO NGƯỜI