top of page

BIDEN ĐÃ DÙNG 1/4 THỜI GIAN NHIỆM KỲ TRONG 1 NĂM LÀM TỔNG THỐNG ĐỂ VỀ QUÊ NHÀ NGHỈ MÁT
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page