BIDEN ĐANG TẠO RA BỘ PHẬN DỊCH VỤ THƯỜNG TRỰC PHÂN PHỐI/TRẢ PHIẾU QUA THƯ TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ