BREAKING!!! BÁO CÁO: CỬ TRI TẠI KENTUCKY BẤT NGỜ GHI DANH VÀO ĐẢNG CỘNG HOÀ NHIỀU HƠN ĐẢNG CSDC.