BREAKING!!! CỤ BÀ 70 TUỔI BẮN CHẾT KỂ ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ TẠI TIỂU BANG FLORIDA.