BREAKING!!! CHÍNH QUYỀN BIDEN CHO XÂY TIẾP MỘT PHẦN BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI CỦA TT.TRUMP Ở ARIZONA.