top of page

BREAKING!!! ◾️FBI ĐÃ LẤY ĐI 200,000 TÀI LIỆU TỪ NHÀ TT.TRUMP KHÔNG PHẢI 11,000 NHƯ ĐÃ KHAI BÁORecent Posts

See All

♦️President Trump on the war in Ukraine: If it's not solved, I will have it solved in 24 hours. Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine: Nếu chưa giải quyết được, tôi sẽ giải quyết trong 24 giờ https

bottom of page