July 2-BREAKING! Hơn 168,000 phiếu bầu bị phát hiện thiếu quy trình giám sát nguồn gốc tại hạt COBB