BREAKING!!! HOA KỲ CÔNG BỐ KẾ HOẠCH CHÀO ĐÓN 100,000 NGƯỜI DÂN UKRAINE.