BREAKING!!! KẺ TÌNH NGHI VỤ NỔ SÚNG Ở NEW YORK LÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN.