top of page

BREAKING!!! NANCY PELOSI BẤT NGỜ XUẤT HIỆN Ở KYIV, UKRAINE GẶP TT.ZELENSKY
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page