BREAKING!!! NGÔI SAO ĐUA XE NASCAR BỊ ĐÂM CHẾT Ở CÂY XĂNG TẠI WESTMINSTER, QUẬN CAM, NAM CALI