BREAKING!!! NGA TIẾP TỤC TẤN CÔNG 389 MỤC TIÊU Ở UKRAINE TRONG ĐÊM