top of page

BREAKING!!! PHÁT HIỆN 26000 NGƯỜI CHẾT ĐI BẦU Ở MICHIGAN. TT.TRUMP THỀ SẼ THAM GIA TÍCH CỰC BẦU CỬ 2
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page