BREAKING!!! ◾️ THỐNG ĐỐC FLORIDA ĐIỀU HAI MÁY BAY CHỞ NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP ĐẾN NHÀ OBAMA.