top of page

BREAKING!!! TT.TRUMP: “ĐẢNG DÂN CHỦ LÀ ĐẢNG CỦA TỘI ÁC, SỰ HỖN LOẠN VÀ CHẾT CHÓC”


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page