BREAKING!!! TT.TRUMP ĐANG LIÊN LẠC VỚI GIA ĐÌNH ÔNG ABE ĐỂ ĐẾN NHẬT BẢN THAM DỰ TANG LỄ