BREAKING!!! TT.TRUMP CHỌN RA DÂN BIỂU CỘNG HOÀ TẠI CALI LÀM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN TMTG