top of page

BREAKING!!! ◾️TT.TRUMP GIẢI THÍCH ĐÃ GIẢI MẬT TOÀN BỘ TÀI LIỆU LƯU GIỮ TẠI DINH THỰ MAR-A-LAGORecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page