top of page

BREAKING!!! TT.TRUMP : “NGƯỜI DÂN MỸ ĐANG KHAO KHÁT SỰ THẬT HỌ MUỐN ĐẤT NƯỚC CỦA HỌ ĐƯỢC HỒI SINH”
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page